Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

A ZENget honlap teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldal látogatottságát figyelő vállalkozásoktól (Google Inc., Facebook Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont ez ronthatja a felhasználói élményt.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához az információbiztonsági intézkedések ellenére illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. Az ebből fakadó károkért, veszteségekért ZENget nem felel, nem vállal felelősséget, költségtérítést, a honlap használatával összefüggésben keletkező károkért, a honlap üzemzavaráért és az esetleges információvesztésért. ZENget nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal, szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

ZENget a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

ZENget honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban ZENget ezúton is tájékoztatja az érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

ZENget a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

Horváth Zsuzsanna e.v.

Az adatkezelő elérhetősége:

A http://zenget.hu/hu/kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása

1. Az adatkezelés a honlapon, illetve telefonon keresztül érdeklődők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. Az adatkezelés az érdeklődők adataira, valamint a kapcsolattartáshoz, számla kiadásához szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

3. A szolgáltatás igénybevételekor kitöltendő Covid-19 adatlapon az egészségi állapotára vonatkozó kérdéseket is talál. Ezeket az adatlapokat harmadik fél részére ZENget nem adja ki, mely szabály alól kivételt képez, ha illetékes hatóság a törvényi szabályozásoknak megfelelően ennek ellenkezőjére ad utasítást. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik. Az adatlapokat megsemmisítésig ZENget zárt szekrényben őrzi.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, ügyfél önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával adhatja meg. Személyes szolgáltatás igénybevétele esetén az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerését követően az ügyfél írásban nyilatkozik annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

Kezelt adatok

ZENget a szolgáltatásokról érdeklődő által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. Például: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím

ZENget a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat, számlázáshoz felhasználja. Például: vezeték- és keresztnév, cím, adószám.

Ezen kívül ZENget a szolgáltatást igénybe vevők által kitöltött Covid-19 adatlapon megadott adatokat kezeli, mely adatlap a Covid-19 szempontjából kockázati tényezőnek minősülő egészségügyi adatokat tartalmaz.

Az érdeklődő, szolgáltatást igénybe vevő ügyfél külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek. A Covid-19 adatlapokat 1 hónapig ZENget mindenképpen megőrzi, ezután az ügyfél külön kérésére az adatlap megsemmisítésre kerül.

A számlázáshoz felhasznált adatok számla formájában, szükség esetén továbbításra kerülnek az illetékes hatósági szerveknek (NAV), valamint a könyvelést végző Netto Audit Könyvelő Iroda Kft. részére. Utóbbival a könyvelési feladatokra vonatkozóan ZENget adatvédelmi szerződést kötött.

Az adatkezelés célja

Online, illetve telefonos érdeklődés során megadott adatok kezelésének célja az érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés, fogadás. A szolgáltatás igénybevételekor a számlázáshoz megadott adatok kezelésének célja a számla kiállítása. A Covid-19 adatlapon megadott adatok kezelésének célja az esetleges fertőzés kialakulásakor a kontaktszemélyek felkutatásának megkönyítése az illetékes hatóságoknak.

Az adatkezelés a fenti célokból, kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Online, illetve telefonon történő érdeklődés során megadott személyes adatok kezelése az érdeklődéssel kezdődik, és annak törléséig tart. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.

A számlázáshoz szükséges adatok a számla kiállításáig, illetve számlán szereplő adatként a számlák megőrzési szabályai alapján, a számlák megőrzési idejét figyelembe vett határideig kerül megőrzésre.

Kérés esetén az adatok a kérés írásos formátumának kézhezvételét követő 8. napon, amennyiben azt törvényi előírás nem tiltja, törlésre kerülnek. Covid-19 adatlaphoz kötődő megsemmisítési igény esetén a kérés írásos formátumának kézhezvételét követő 30. napon kerülnek törlésre.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait ZENget harmadik fél részére nem adja tovább.

Az ügyfelek számlán szereplő adatait számla formájában könyvelés céljából átadja Netto Audit Könyvelő Iroda Kft. részére, mellyel adatvédelmi szerződést kötött. A számlák a jogszabályok szerint, szükség esetén átadásra kerülhetnek az illetékes hatósági szerveknek (NAV).

Adatbiztonság

ZENget minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A megrendelést leadó és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni ZENget által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: http://zenget.hu/hu/kapcsolat található címen.

Amennyiben az információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. ZENget a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül törli az adatokat, amennyiben ennek törvényi akadálya nincs.

ZENget jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó az online/telefonos megrendelés vagy személyes találkozás során a szolgáltatás igénybevételéhez, számla kiállításához harmadik fél adatait jogosulatlanul adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

ZENget külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben az érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

- kapcsolattartáshoz

- megrendelés teljesítéséhez

-egyedi ajánlat kiküldéséhez.

ZENget reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

ZENget fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók, érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

ZENget weboldalán, Facebook oldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag ZENget előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

ZENget - ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva.

Sütinyilatkozat